.Naruto מיתולוגיה

יצא לאור: Thursday 06 April, 2017

 איימי פלאומב, כותבת מאוניברסיטת מאקארי, מציינת במאמרה "דת יפנית, מיתולוגיה, ואת העל על טבעי באנימה ומנגה", כי היוצר, מסאשי קישימוטו, השתמש במיתולוגיה היפנית כמרכיב מרכזי בהתפתחות Naruto Costumes הסיפור. היא מעירה כי יש מספר רב של התייחסויות מיתולוגיה יפנית לאורך כל הסדרה. היא קובעת שהוא משתמש ברמיזות לתרבות היפנית, במקום להסביר במפורש מה קורה בחלקה. היא מעירה שהקהל משתמש במשמעויות הנסתרות של קישימוטו בנוגע לתרבות ומיתולוגיה יפנית כדי לפענח את העלילה ואת אופי הפיתוח. היא מציינת כי המיתולוגיה של צוקי קיטסונה נמצאת בשימוש בסיפור Naruto Costumes עבור דמותו של נארוטו וקישימוטו משתמש בסיפורים אלה כדי להוסיף שכבה של אישיות אליו.